دنیای ساده قمری ها

صدای جفت گیری همسایہ می آید و من یاد دعوای نیمروزشان می افتم!

خیانت ....

دروغ ....

فحش های رکیک ....


فردا باز هم خیانت ....

دروغ ....

فحش های رکیک ....

جفت گیری شبانہ ....


من به عشق بازی قمری های پشت پنجرہ که می اندیشم، به دنیای کوچک و سادہ شان حسادت می کنم!


سال ۱۳۹۱

/ 0 نظر / 53 بازدید