بگذار خودم باشم!

بگذار خودم باشم ....

به همان اندازہ که می خواهم اشتباه کنم ....

گناه کنم...

من با وانمود کردن من نیستم ....

بگذار دوست داشتن هایم را زندگی کنم!

روزی خواهد آمد که مرا باد با خود خواهد برد .... 

بگذار رها بودن را زندگی کنم!/ 0 نظر / 68 بازدید